Terms & Conditions - Elecs Group Holding

Terms & Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на предоставяните от Елекс Груп – Холдинг ЕООД стоки,
чрез електронния си магазин www.elecs-bg.com/catalog/

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Eлекс Груп – Холдинг” ЕООД с адрес на управление гр. Варна, бул. Република №1, с ЕИК по ДДС: ВG 813 133 720, тел. 052-500-066 e-mail: store@elecs-bg.com предоставя продукти на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.elecs-bg.com/catalog/. Тези условия обвързват всички потребители. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и Интернетмагазина. С натискане на бутона “Съгласен съм с общите условия”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия за ползване.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.elecs-bg.com/catalog/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване и доставка, телефонен номер и e-mail адрес.
4. Потребителят се съгласява да предоставя вярна и актуална информация относно своите лични данни при попълване на регистрационната форма. Елекс Груп – Холдинг ЕООД си запазва правото да прекрати или откаже достъп до услуги на потребители, които предоставят невярна информация.
5. Тези общи условия са неразделна част от договора за покупко-продажба между Елекс Груп – Холдинг ЕООД и Потребителите. Потребителите имат възможност да закупят предлаганите през интернет магазина стоки. След натискане на бутона “Поръчай”, потребителите отправят заявка да закупят стоките, намиращи се в Потребителската кошница, след което изразяват съгласие с Общите условия. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове, като записаната цена ес начисленДДС.

II. СТОКИ И ЦЕНИ
1. Стоките, които се намират на интернет страницата на www.elecs-bg.com/catalog/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
2. Стоките обект на продажбата са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.
3. Елекс Груп – Холдинг ЕООД не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката е невярна или неточна.
4. Елекс Груп – Холдинг ЕООД не гарантира наличността на поръчаните стоки, както и не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.
5. Всички посочени на сайта цени са в български лева с включен  ДДС. Елекс Груп-Холдинг ЕООД си запазва правото да извършва по свое усмотрение промени в публикуваните продукти, услуги и цени.
6. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране. Цената за транспортиране се визуализира преди финализиране на поръчката и се включва в крайната цена за плащане.
7. Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати стоката, а от друга страна е представлява и електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.
8. В случай, че потребител-купувач получи ваучер/код за отстъпка и не се възползва от него при условията и срока описани при неговото представяне, той повече не може да го използва в www.elecs-bg.com/catalog/. Всеки ваучер/код е еднократен и насочен към конкретен потребител-купувач.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
1. www.elecs-bg.com/catalog/ прилага гаранционен документ за всички произвеждани и предлагани продукти.
2. При доставката клиентът получава гаранционна карта (ако е приложимо) за закупения от него артикул, която дава информация за гаранционния срок; адрес,телефон на оторизираните сервизни центове;
3. Елекс Груп – Холдинг ЕООД гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.
4. Гаранционен срок за: * баркод принтери – 2 години; * електронни везни – 1 година; * машини – 1 година. Започва да тече от момента на изпращане на пратката.
5. Гаранцията не се изпълнява за  дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, надмормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.

IV. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
1. Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина www.elecs-bg.com/catalog/ в срок от четиринадесет работни дни от доставката.
2. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в изряден търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 7 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него. В случай, че клиентът е платил с “наложен платеж”, той е длъжен да се свърже с Елекс Груп-Холдинг ЕООД и да посочи номера на фактурата за покупка на стоката, която желае да върне. Съставя се протокол за оглед и евентуална щета, а стоката се връща в склад на Елекс Груп – Холдинг ЕООД. След което сумата се възстановява по банкова сметка допълително и изрично посочена от клиента.
3. Операторът на www.elecs-bg.com/catalog/ посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-16:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.
4. Настоящите условия важат единствено за електронния магазин на Елекс Груп – Холдинг ЕООД, достъпен на електронен адрес www.elecs-bg.com/catalog/.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.elecs-bg.com/catalog/.
2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка като за целта използва предоставените от www.elecs-bg.com/catalog/ варианти за контакт и профил.
3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява www.elecs-bg.com/catalog/ за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според избраният от него начин на страницата в www.elecs-bg.com/catalog/, по договора за покупко –продажба, който сключва посредством настоящата платформа.
5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на www.elecs-bg.com/catalog/ при ползване на www.elecs-bg.com/catalog/ се задължава: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно “Елекс Груп-Холдинг” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на “Елекс Груп-Холдинг” ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
6. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
1.www.elecs-bg.com/catalog/ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
2.www.elecs-bg.com/catalog/ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.elecs-bg.com/catalog/.
3.www.elecs-bg.com/catalog/ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на www.elecs-bg.com/catalog/ да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. www.elecs-bg.com/catalog/ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/. За изложената информация или за последиците от използването на други уебсайтове, до които www.elecs-bg.com/catalog/ oсигурява връзка.
4. www.elecs-bg.com/catalog/, след получаване на пълно плащане прехвърля на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, а след предаването й на куриер-и риска от нейното повреждане и случайно погиване; www.elecs-bg.com/catalog/ доставя в срок заявената за покупка стока, проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
5. www.elecs-bg.com/catalog/ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.elecs-bg.com/catalog/ във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за www.elecs-bg.com/catalog/. Елекс Груп – Холдинг ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
6. www.elecs-bg.com/catalog/ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от www.elecs-bg.com/catalog/ освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес store@еlecs-bg.com.
8. www.elecs-bg.com/catalog/ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които www.elecs-bg.com/catalog/ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
9.www.elecs-bg.com/catalog/ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които www.elecs-bg.com/catalog/ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на www.elecs-bg.com/catalog/.
10. www.elecs-bg.com/catalog/ има право по всяко време да променя съдържанието на настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на www.elecs-bg.com/catalog/ се публикуват на www.elecs-bg.com/catalog/ и са достъпни за всички потребители.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Eлекс Груп – Холдинг ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. Елекс Груп – Холдинг ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
2. Елекс Груп-Холдинг  ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или предоставяне на неверни данни от клиента.
3. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, Елекс Груп-Холдинг ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, да добавя и променя информация.
4. Елекс Груп-Холдинг ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Действията на потребителя в elecs-bg.com и информацията за закупените от него стоки (брой, цена, конкретика по оферти и тематика) винаги могат да бъдат използвани от “Елекс Груп-Холдинг” ЕООД за целите на директния маркетинг.
5. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба.
6. Елекс Груп-Холдинг ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други посочени в закона случаи.
7. С регистрацията си в elecs-bg.com, потребителят разрешава в потребителските му профили elecs-bg.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявеният от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Елекс Груп-Холдинг ЕООД.
8. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Елекс Груп-Холдинг ЕООД.

VIII. ПОЯСНЕНИЯ НА НЯКОИ ТЕРМИНИ
1. “Интернет сайт” е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес elecs-bg.com;
2. “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата elecs-bg.com на своя компютър.
3. “Потребителски профил” е обособена част от уебсайта на “Елекс Груп – Холдинг” ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от elecs-bg.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и “Елекс Груп-Холдинг” ЕООД.
4. “Поръчка” – избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
5. “Информационна система / Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.
6. “IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
7. “Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Елекс Груп-Холдинг  ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
2. Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством www.elecs-bg.com/catalog/.
3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Елекс Груп-Холдинг  ЕООД.Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Елекс Груп – Холдинг ЕООД, съобразно българското законодателство.

Внимание! Със зареждане на www.elecs-bg.com/catalog/ всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на www.elecs-bg.com/catalog/.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте сайта!

Всички права запазени!
Елекс Груп-Холдинг ЕООД