Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" - Elecs Group Holding

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

img-2017-04-07-17-22-40

„ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ“ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.002-0417-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Проект BG16RFOP002-2.002-0417 има за цел да подпомогне развитието на управленския капацитет на компанията, което да доведе до по-успешно присъствие на ЕЛЕКС ГРУП – ХОЛДИНГ ООД на конкурентните външни пазари. Тези цели ще бъдат постигнати чрез покриване на най-актуалните международни стандарти за качество и повишаване ефективността на процесите.

Специфичните цели на проекта са:

– Осигуряване на обективни гаранти за качеството на продуктите, услугите и процесите, предлагани от ЕЛЕКС ГРУП – ХОЛДИНГ ООД на националния и международен пазар, посредством актуализиране на наличната система за управление на качеството към версията на стандарт БДС EN ISO 9001 от 2015г.;

– Повишаване на корпоративната социална отговорност на ЕЛЕКС ГРУП – ХОЛДИНГ ООД и отношението към опазването на ОС, посредством въвеждане на международно признатия стандарт ISO 14001:2015 за управление на ОС;

– Повишаване репутацията на компанията, а от там и конкурентните й предимства, чрез придобиване на сертификат, удостоверяващ ре-сертификацията по стандарта ISO 9001:2015 и сертификат по МС ISO 14001:2015

– Ефективно планиране, навременно отчитане, управление и контрол върху фирмените процеси, с акцент върху производствената дейност, посредством придобиване и внедряване на ИКТ-базирана МОМ система и осигуряване на необходимата ИТ инфраструктура за правилното му функциониране;

– Въвеждане на организационни иновации в производствената практика и в методите на достъп до информация и вземане на решения на различни управленски нива.

Ще бъдат реализирани и дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги чрез закупуване на нови ДМА, допринасящи за въвеждането в предприятието на ИКТ базираната МОМ система (Графична система за управление на производството).

В следствие на проекта ЕЛЕКС ГРУП – ХОЛДИНГ ООД ще подобри значително ефективността на процесите по анализ, планиране, организация на ресурсите, предлагане и реализация на фирмените продукти/услуги, както и тяхната интернационализация. Ще се повиши удовлетвореността на клиенти и служители.  Реализирането на проектната идея ще разшири и укрепи управленския капацитет на Елекс Груп-Холдинг, ще създаде предпоставки за растеж и ще повиши експортните предимства на компанията

Проект „Развитие на управленския капацитет на ЕЛЕКС ГРУП – ХОЛДИНГ ООД за ефективна организация на основните фирмени процеси“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 246 480,00 лв., от които 146 655,60 лв. европейско и  25 880,40 лв. национално съфинансиране.

——————————————— www.eufunds.bg —————————————–

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ ООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.