Развитие на управленски капацитет - Elecs Group Holding

Развитие на управленски капацитет

Елекс Груп – Холдинг ООД провежда процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет „Придобиване и въвеждане на ДМА и ДНА по обособени позиции“ по ДБФП BG16RFOP002-2.002-0417-C01 за „Развитие на управленския капацитет на ЕЛЕКС ГРУП – ХОЛДИНГ ООД за ефективна организация на основните фирмени процеси.“

Документация