Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - Elecs Group Holding

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

“ЕЛЕКС ГРУП – ХОЛДИНГ” ООД сключи административен договор BG05M9OP001-1.008-1611-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът е с наименование „Подкрепа за добри и безопасни условия на труд в ЕЛЕКС ГРУП – ХОЛДИНГ ООД” и има за цел да подобри работната среда в “ЕЛЕКС ГРУП – ХОЛДИНГ” ООД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и чрез въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организацията на труда и управлението на човешките ресурси.

Бюджетът на проекта е на обща стойност 115 404.84 лв., от които 98 094.11 лв. е финансирането от Европейския социален фонд  и 17 310.73 лв. от националния бюджет.

Началната дата на проекта е 01.06.2017 г. с дата на приключване 01.10.2018 г.

Срокът на изпълнение на договора е 16 месеца.

 

————————————–www.eufunds.bg———————————————-

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по проект BG05M9OP001-1.008-1611 „Подкрепа за добри и безопасни условия на труд в ЕЛЕКС ГРУП – ХОЛДИНГ ООД”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ЕЛЕКС ГРУП – ХОЛДИНГ” ООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.